โครงการลูกพระดาบส

20 สิงหาคม 2556 ศาสตร์พระราชา 0

พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการลูกพระดาบส
ให้คงวิธีการศึกษานอกระบบตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพระดาบส เป็นแม่แบบตลอดไป ควรสำรวจที่ดินไว้เพื่อการเกษตร เพื่อดำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนช่างเครื่องยนต์การเกษตร

ลูกพระดาบส ที่เข้ารับการศึกษาที่โครงการลูกพระดาบส จะต้องมีชั่วโมงเรียนบังคับเกี่ยวกับวิชาเกษตร นอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมช่างเพื่อทดสอบความศรัทธา อดทน หลักสูตรศีลธรรม จรรยา และหลักสูตรวิชาชีพต้องการตามแนวพระราชดำริของโครงการลูกพระดาบส เพื่อให้ลูกพระดาบสสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรถวายเป็นอาหารแก่พระดาบสและเป็นอาหารเลี้ยงตนเอง

ประวัติความเป็นมา
โครงการลูกพระดาบส เป็นโครงการพระราชดริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑๔ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม ๔๖๗ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ

ปรัชญา
สนองพระราชดำริ ให้โอกาสที่สอง สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม

วิสัยทัศน์
โครงการลูกพระดาบส จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสนองพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนได้อย่างมีคุณภาพ
 2. ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส
 3. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร และการใช้พลังงานทดแทน
 5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม ฟรี!!!

ขอเชิญเกษตรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการถ่ายทอดเทรโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

lookpradabottr
lookpradabotbio
lookpradabotch

 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
 • การทำคานาเป้กุ้ง
 • การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
 • การทำปลาสลิดฟูริคาเกะ
 • การเลี้ยงปลานิล
 • การปลูกกล้วยไม้
 • การทำนาข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
 • การทำนาปลานิลหยอง น้ำพริกปลานิล
 • การผลิตไบโอดีเซล
 • ฯลฯ

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ เปิดอบรมฟรี!! ในหลายหลักสูตร สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • สำเนาใบทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป

**ส่วนหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 1 วัน ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร
สามารถโทรมาลงทะเบียนโดยตรงที่เบอร์ 02 174 4111

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ
เลขที่ 89 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4111
โทรสาร : 0-2174-4115
lookpradabotmap

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น